Biyokimya Laboratuvarı

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler sonucunda, doğru tanı ve etkin bir tedavide, laboratuvarların önemi daha da artmıştır.

Klinik Laboratuvarlar

Hastanemiz klinik laboratuvarları, teknolojinin son sistemleri ile çalışan Biyokimya, Hematoloji, Endokrinoloji, Seroloji, Allerji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji gibi bölümlerden oluşmaktadır.

Laboratuvarlarımızda konularında uzman ve deneyimli hekimler, biyologlar ve laborantlardan oluşan bir kadro ile, hafta sonu dahil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Uluslararası standartlarda planlanarak yapılmış laboratuvarlarda analizler üzerinde etkili olabilecek sıcaklık, nem ve havalandırma gibi ortam şartları bilgisayar kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bütün işlemlerde enfeksiyon riskine karşı disposabl malzemeler kullanılmakta, atıklar personel ve çevre sağlığının korunmasına yönelik olarak özel bir organizasyonla imha edilmektedir. Analiz örnekleri pnömatik tüplerle laboratuvarlarımıza en güvenli ve hızlı şekilde ulaşmakta, barkot etiketleme ile örnek alımının ve analizlerin tüm aşamalarında oluşabilecek hatalar önlenmektedir. Laboratuvarlarımızda kalite güvencesi kapsamında her test için günlük olarak iç kalite kontrolleri yapılarak, düzenli şekilde takip edilmekte ve uygunluğu görüldükten sonra analizler yapılmaktadır. Üyesi olduğumuz, dünyanın en geniş katılımlı uluslararası kalite kontrol programları; BIO RAD External Quality Assesment System (EQAS) ve DigitalPT AccuTest ile de sonuçlarımız bağımsız olarak denetlenmektedir. Analiz sonuçları, çok aşamalı kontrollerden sonra uzmanlarca onaylandıktan sonra doğrudan hastanın dosyasına aktarılmakta, ilgili doktor tarafından yeni test sonuçları ve geriye dönük tüm sonuçlar birlikte görebilmektedir. Hastalarımıza laboratuvar test sonuçları, mail ya da faks ile gönderilebildiği gibi, internetten verilen şifre ile de sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Sonuçlar hastane bilgi sisteminde arşivlenmekte ve gereğinde tüm sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Biyokimya Ünitesi

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.

Hormon, Tümör Markerleri ve İlaç Düzeyleri Ünitesi

Bu ünitede tam otomatik sistemlerle günlük olarak tiroid bezi, paratiroid bezi, böbrek üstü bezi ve fertilite hormonları, ilaç düzeyleri ve vitamin analizlerinin yanında gebelik döneminde yapılan tarama testleri (ikili, üçlü ve dörtlü tarama testleri) çalışılmaktadır. Ayrıca, bu bölümde gastrointestinal sistem (karaciğer, pankreas mide, kolon), akciğer, prostat, meme, ve overlerle ilgili tümör markerleri ölçülmektedir.

Hematoloji Ünitesi

Tam kan sayımları, 22 parametreli tam otomatik kan sayım sistemleri ile yapılmakta ve periferik yayma preparatları hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.
PT, aPTT, Fibrinojen, D-Dimer vb. koagülasyon testleri de bu ünitede otomatize koagülasyon cihazı ile çalışılmaktadır. Aynı şekilde sedimantasyon testi de otomatize sistemlerde çalışılmakta ve rapor edilmektedir.

Mikrobiyoloji Ünitesi

Enfeksiyon etkeni bakterilerin, mantarların ve parazitlerin direkt ve boyalı incelemeleri, bakteri veya mantar kültürlerinde üretilmeleri ve tür düzeyinde tanımlanmaları yapılmaktadır. Hasta örneklerinden üretilen mikroorganizmaların antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi gerçekleştirilmekte, 24-48 saat içinde kültür ve antibiyogram sonuçları verilmektedir. Kan kültürleri üreme kontrollü otomatik cihazla izlenmekte, böylece çabuk sonuç alınması sağlanmaktadır.Mikroorganizma tanımlama sürecinde konvansiyonel yöntemler yanında otomatik kit ve bilgisayar programları da kullanılmaktadır. Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılıkları otomatize sistemle çalışılmakta, sonuçlar MIC değerleri ile birlikte The Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI/NCCLS) kriterlerine göre çalışılarak raporlama yapılmaktadır. Hızlı antijen testleri ile bazı bakterilerin (Strep A, H.pylori vb ), bazı virüs antijenlerinin (Rotavirus, Adenovirüs, RSV, İnfluenza A-B vb.) ve antikorlarının araştırılması, parazit etkenlerinin tespiti (Amip-Giardia antijeni, boyalı inceleme) yapılabilmektedir. Gaitada parazit incelemesi formalin -etilasetat konsantrasyon yöntemi ile çalışılmaktadır. Ayrıca bazı özellikli mikroorganizmalara ait PCR çalışması da (HPV ve tiplendirilmesi, HSV 1-2, Sifliz vb ) yapılmaktadır.

Mikrobiyoloji birimimizde Spermiyogram (sperm incelemesi) testi de çalışılmakta olup, WHO(Dünya Sağlık Örgütü) kriterleri doğrultusunda morfoloji ve motilite değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca özel sperm boyası ile Kruger strict kriterlerine göre morfolojik değerlendirmenin yanı sıra, aşılama (inseminasyon) için swim-up teknikleri ile sperm yıkama ve hazırlaması yapılabilmektedir.

Seroloji Ünitesi

Bu ünitemizde tam otomatik cihazlar ile vücut sıvılarında bulunan proteinlerin (ASO, CRP, RF, immunglobulinler, kompleman vb.) tahliline yönelik testler, hepatit (Hepatit B, Hepatit C vb.) ve AİDS(HIV) testleri, gebelik enfeksiyonlarını belirleyen testler (TORCH grubu), Brucella ve Tifo için testler, romatolojik hastalıkların teşhisine yönelik otoantikorlar (ANA, Anti dsDNA, ANCA, Anti CCP vb.) ve diğer serolojik testler yapılmaktadır.

Alerji Ünitesi

Total IgE ve ECP(eozonofilik Catyonik Protein) testleri ile ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan alerjenleri (kedi köpek gibi ev hayvanları), böcek alerjenleri ve gıda alerjenleri gibi tüm alerjenlere yönelik testler çalışılmaktadır.

Kan Ünitesi

Bu bölümde kan grubu hem manuel hem de otomatize sistemde jel santrifügasyon yöntemiyle çalışılmakta, cross match, coombs (direkt/indirekt), acil durumlarda donörlerden kan alım işlemi yapılmaktadır. Rutin kan ihtiyaçlarımız, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Kan Merkezlerinden karşılanmaktadır.

Open chat
Merhaba
Sizlere nasıl yardımcı olabiliriz?